???????? ???? ????? ???????…

UWB Note: In this blog, written in Nepali language, UWB blogger and Kantipur reporter Benupraj Bhattarai describes how he covered the Ilam attack in which Maoists clashed with security force last Sunday.

???????? ?????????
?????????? ?????

????????? ???? ?????? ????? ????? ??? ????????????? ?? ? ????? ?? ??? ???? ?? ????? ???????? ?????? ? ????? ???????? ???? ?????? ?????? ??? ???? ? ??????? ???? ??????????? ‘????????? ???? ???? ???????’ ????? ????? ??? ? ??????? ????? ??? ‘???? ?? ???? ?????? ?????????? ?’

?? ???????????? ???? ?????? ? ???? ?????? ???????????????? ?????? ????????? ?? ? ? ????? ?? ??????????? ????????? ???????? ???? ? ? ?? ?????? ?????? ????? ????? ??? ??? ???? ???? ????? ? ??????? ??????? ????? ????? ?????? ??? ???? ???? ????? ?????? ??????? ? ????, ?????? ???? ????? ????? ??? ??? ?

Benupraj Bhattarai

??????? ??? ????? ? ‘??????? ???? ??????, ?? ???????? ?????? ????’ ? ?????? ???????…????? ????????? ???? ?? ? ??????? ???? ?? ???? ????????? ???????? ??????? ????? ??????????????? ???????? ??????? ? ‘??????????? ?? ????????? ??? ????????, ???? ???????, ??? ??????? ????’ ????? ??? ????? ?????? ????? ??? ?

? ?????? ?????? ?????? ?? ??? ????? ? ???????? ???? ???? ? ????????? ????? ???? ???? ?????, ???? ??? ????? ?????? ?????? ? ???? ????? ???/???? ???????? ??????? ????? ?????????????? ???????? ????? ??? ? ????????? ???? ????? ????????? ???? ????? ??? ? ? ?????? ???????? ?????? ????? ???? ???? ????????? ???????? ???? ? ??, ????? ?????? ????? ???????? ?????? ??? ????? ???? ???? ?

?????? ???? ???????? ??? ? ?????? ????????? ???????? ????? ? ????? ????? ??????? ????? ?????? ??, ?????- ???????? ???????? ?????? ?????? ??? ???? ?? ? ???? ?? ????? ????????????? ???? ???????????? ????????? ?????????? ????????? ?????????? ??? ????? ?

‘????????? ?????? ??????? ????????? ?????? ???????? ?’ ?????????? ????? ??????? ???? ????????? ???? ???? ????? ??? ‘?????? ?????????, ???? ????? ???? ??? ?? ?????? ?’ ????? ????????? ????? ??? ??????? ???????????? ??????????? ??? ? ?????? ??????? ?????? ???????? ? ?????? ??? ??????? ????????? ???? ????? ?????? ???? ? ???????? ???? ?????? ???? ???????? ? ??????? ???? ?? ????????? ??????? ??????????? ??????????? ????? ????????? ???? ??? ???????? ?????? ? ????????? ?????? ?????? ????? ????? ???? ?

????????, ????????????, ???????????, ????????????, ?????????, ?????????, ????????????? ???????? ???? ???????? ???? ?????? ????????? ?????????? ???????? ?????? ????? ????? ?????? ? ??????????? ?????? ????? ????? ?????? ??? ????????? ?????? ? ????????? ??? ??????????? ????? ??? ?????? ?????????????? ??????? ???? ?????????? ?????? ?????? ??????? ?? ???? ??? ??? ?????? ???? ?????? ???? ? ???? ????? ??? ?????????? ?????????? ???-??? ???????? ????? ???????????? ?????????? ??????? ????? ?????? ? ???? ???? ?????? ?????? ? ???????? ??????? ? ???????????? ??? ????? ??? ?????????? ???????? ????? ? ?????? ???? ???????? ?????? ??????? ? ???????????? ?????? ?????? ??????? ???? ? ?? ??? ??? ??????? ?? !

????? ?????????? ??????? ???? ????? ??? ???? ?????? ? ?????? ?????? ???? ??? ??????? ???? ? ????? ????? ??????? ??????? ??? ??????? ‘???? ????’ ?? ??????????? ?????? ????? ???????? ?? ? ?????? ????? ??? ????????? ???????? ? ???-??? ? ???? ????????? ???????? ????..???? ????? ??????? ????? ?????? ??? ?? ? ?? ?????? ????? ?? ??????? ???? ? ??? ????????? ????????? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ???? ???? ? ??? ????????? ?????? ????? ??? ???? ?

???? ????? ??????? ????? ?? ?????????? ????????? ?? ??????? ????????? ????????? ???? ? ??????? ??????? ????????? ????? ????, ??????? ????? ????????????????? ?????????? ??? ???? ???? ?????? ?????? ?????????????? ?? ????????? ????? ????? ? ???????? ??????? ??? ?????????????? ?????? ????? ??????? ?????? ?? ????? ?? ?? ???? ??????? ? ??????? ??????? ? ??? ??????? ??????? ?? ???? ???? ????? ???? ? ?????? ????- ?????? ??? ????? ??????? ?????? ????? ?????, ?? ??? ????? ?

???????? ????????? ????????? ???????? ???????? ?????? ?????? ?????? ?????? ‘??????? ??? ????? ???? ???? ?????, ????? ??????? ?????? ???? ?’ ????? ???? ?????? ???????? ? ?????? ???????? ????? ??? ? ????? ???? ???? ????? ????????? ?????? ?????? ??????? ???????? ????? ??????? ??????? ???? ????? ???????? ???? ?????? ? ????? ???????? ???????? ????? ?????? ??? ?? ????? ????? ???????? ???? ??? ??????? ?????? ???????? ???????? ????? ???????? ???? ????? ? ???? ????????? ???? ?

?????? ???????? ?????????? ???????? ???????? ?????? ??????????? ?????? ???? ? ??????? ?????? ?????? ???????? ??????? ???? ????????? ????????? ????????? ??? ? ???? ?????? ??????? ??? ?? ???????? ????? ???? ????? ???????? ? ??????? ????? ?????? ??? ???? ??? ???????? ??? ??????????? ?????…????? ????? ???? ????? ???????? ????????? ????? ????-???? ???? ????????? ? ??? ?????? ??? ??? ?? ?

???????? ??? ????? ????? ???? ???? ??? ?????? ????? ?? ????? ???? ? ?????? ????? ???? ???? ????? ???? ? ???????? ???? ??????????????? ‘????…???? ??????’ ????? ?????????? ??? ???? ????? ‘???? ???? ??????’ ??? ????? ??? ? ??????? ??????? ???????????? ?????? ??? ?????? ???? ?? ????? ???? ???????? ? ???????? ???? ????????? ??????? ??????????????? ‘?????? ??????????, ??????? ???????????? ?? ???? ????????’ ???????? ? ?? ???? ??????? ???? ????? ??? ?????? ????? ??? ‘??…?? ?????? ??’ ????? ????? ???? ????? ????? ???????? ?????? ???? ????? ???????? ???? ???? ?

?????? ???? ????? ?? ???? ?????? ??? ??? ???? ???????? ??????? ???????? ? ????? ??? ?????? ????? ????? ???? ????? ??? ??????? ? ????? ????????? ????? ?????????? ??? ???????? ??? ? ??????? ?????? ??, ???? ??????? ????? ??????? ???????? ???????, ?????? ?????? ??????? ??????? ? ? ????? ?????? ??? ?????? ? ????? ??????? ? ?????? ???? ????? ?????????? ???? ?????? ??? ???? ? ??? ???? ??????? ???? ??????? ??? ????? ??? ???? ?? ???? ??????? ????? ??????????? ? ?????? ??? ???????? ??????? ??????? ? ???? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ???? ? ?????? ???????????? ? ????? ???? !

?????? ???? ??????? ???????? ??????????? ?????? ????? ????? ??????? ???? ????????? ?????? ? ???????????? ??? ?????? ???? ?? ? ????????? ?????? ???? ???? ???? ????????? ?? ??????? ????? ??????? ?????????????? ??? ????? ????????? ??????? ??????? ??????, ?? ????????? ???????? ???????????? ????? ? ????? ??????? ??? ???/??? ?????? ???????? ???? ??????????? ???? ???????? ???????????? ????? ?????? ????????? ??? ???? ?

‘???????? ???….?? ??????? ?????????’ ????? ?????…????? ?????? ???????? ???? ? ?? ???????? ?????? ?????? ????????? ???? ????? ????? ?????? ???? ????????? ? ??????????? ??????? ???? ??????? ????? ???? ??????? ?????? ????? ????? ????????? ???????? ??? ??? ??????????? ????? ? ??? ???????? ????? ??????? ?????????? ???? ????? ?????? ? ?????? ??? ???????????? ???? ? ???? ???? ????? ??????? ????? ???? ? ?????????????? ????? ?????????? ???????? ??????????? ????? ??? ???? ?????? ?????????? ??????? ??? ?????? ???????? ???? ??????????? ????? ???? ??????? ??? ???? ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ??? ?

?????????? ?????? ??? ??????? ???????? ???? ??????? ??????? ?????????? ???????? ????? ???? ??? ?????? ?????? ? ??????? ?????????????? ??? ? ??? ???????????????? ????? ?????? ??????? ??, ?????? ??????? ????????, ??????, ?????, ?????? ??????, ???????? ????????? ????????????? ??????????? ????? ?????? ????? ????????? ????? ?????? ???? ????? ???????? ???? ?????????? ???????????? ???????????? ???? ???? ???????? ?? ????? ??? ????? ?????????? ??? ???????????? ?

????? ??????????? ? ???????? ?????? ????????? ?????? ?? ???? ?? ????? ???? ???? ???????? ? ? ?????? ??????? ? ???????? ???? ??????? ?????????? ?????????? ?????? ??? ????? ????? ???? ???? ?????? ????? ??? ? ?? ?????? ??????? ?? ????? ???? ? ? ?????? ??????? ??????? ????????? ?? ????? ???? ?????? ???? ?????? ???? ?? ? ????????? ??????????? ?????? ???? ?????? ????? ?????? ???? ? ????????? ??????? ????? ?????? ????? ??? ? ????????? ???????? ???? ???????? ?? ?????? ?????? ??? ?

????? ?????????????? ???? ???? ??????????? ?????? ???? ???????? ??????? ? ??, ???????? ???? ???????? ?????? ??????? ???????????? ??? ????? ????? ?????? ???? ?????? ?????????? ????? ?????? ? ????? ???????? ???? ???? ????? ????? ???? ??? ???????? ???? ????? ?????? ?????? ??????????? ??, ?? ? ????? ?? ??? ????? ????????? ???? ????? ???? ? ??????? ????? ????? ????? ?????? ????? ??? ???? ????? ? ????????? ??? ? ???????? ? ??????? ????????? ?????? ????? ?????????? ???? ???????? ?????? ????? ?????? ????????? ?????? ??????? ?????? ??? ? ???????? ?????? ????????? ??????????? ??? ?????????? ???????? ?????? ???? ?????????? ????? ?????? ??????? ???????? ?? ????? ????? ??? ?

???????? ????????? ??????????? ???? ?????????? ? ????????????? ????? ???? ?

समाचारका लागि ज्यान बचाउँदै…

UWB Note: In this blog, written in Nepali language, UWB blogger and Kantipur reporter Benupraj Bhattarai describes how he covered the Ilam attack in which Maoists clashed with security force last Sunday.

बेनुपराज भट्टर्राई
रिपोर्टरको डायरी

माओवादीले इलाम आक्रमण गर्ने हल्ला दुइ वर्षअघिदेखिकै हो । फागुन २१ गते राति यो हल्ला यथार्थमा बदलियो । तिनले सदरमुकाम इलाम बजारमा आक्रमण गरी छाडे । त्यसदिन साँझ पर्दानपर्दै ‘माओवादीले इलाम बजार हान्दैछ’ भन्ने सूचना आयो । कतिपयले भन्दै थिए ‘तपाई आज राती कोठामा नबस्नुहोला ।’

घर सदरमुकामदेखि टाढा भएकाले म इलाम बजारको वीरेन्द्रचोकनजिक कोठामा बस्दैआएको छु । म बस्ने घर प्रहरीलगायत प्रशासनिक कार्यालय नजिक छ । आज आक्रमण हँुदैछ भन्ने सूचना पाए पनि मैले कोठा छाडिन । अन्यत्र जुनसुकै समयमा सजिलै समाचार तथा फोटो इमेल गर्ने सुविधा मिल्दैन । फेरी, आक्रमण भएरै छाड्छ भन्ने पनि भएन ।

Benupraj Bhattarai

एक्कासी फोन बज्यो । ‘माओवादी बजार पसिसके, तु सुरक्षित ठाउँमा जानू’ । लगत्तै ड्याम्म…धुडुम विस्फोटका आवाज आए । कोठाबाट करिव १५ मिटर माथिपट्टी सेन्ट्री पोष्टमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीबीच खैलाबैला मच्चियो । ‘आतंककारीहरु बम पड्काउँदै अघि बढ्दैछन्, कोही नडराउनु, सबै एलर्टमा रहने’ जवाफी फयर गर्दै उनीहरू भन्दै थिए ।

म खाटबाट ओर्लेर ढोकाको आड लिई उभिएँ । नजिकैबाट आएका गोली र विष्फोटका आवाले मनमा चिसो पस्यो, चिट् चिट पसिना निस्कन थाल्यो । कोठा नजिकै चार/पाँच सेन्ट्री पोष्टमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले प्रतिकार गर्दै थिए । माओवादीले घरको तल्लो भागतिरबाट हमला गर्दै थिए । म तीनतिर ठुल्ठुला शिसाका झ्याल भएको बन्द कोठाभित्र निस्तब्ध थिएँ । तर, जोखिम मोलेरै भएपनि भिडन्तको समाचार कभर गर्नै अठोट लिएँ ।

भिडन्त भएको आधाघन्टा भयो । फोनसेट ढोकातिरको भित्तामा तानें । फोनमा बोलौं सबैकुरा बाहिर सुनिने डर, नबोलौ- सदरमुकाम आक्रमणको समाचार छुट्ने झन् ठूलो डर । आखिर जे पर्ला व्यहोर्नुपर्छ भनेर विराटनरस्थित कान्तिपुर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयमा फोन लगाएँ ।

‘माओवादीले आक्रमण थालेपछि भरखरैदेखि भिडन्त चर्किएको छ’ विराटनगरमा अग्रज सहकर्मी माधव घिमिरेलाई हतार हतार फोनमा भने ‘बिजुली निभिसक्यो, सायद फोनको लाइन पनि अब रहँदैन ।’ आपतमा सान्त्वना दिंदै आफू जोगिंदै सम्भवहुञ्जेल सर्म्पर्कमा रहन र सकेजति जानकारी बटुल्न भन्नुभयो । भिडन्त झन् बढेकाले कोठाभित्र बस्न सक्ने अवस्था रहेन । बिस्तारै ढोका उघारेर छतमा निस्किएँ । शुरुतिर सकेट बम पड्काउँदै सुरक्षा घेराभित्रका कार्यालयतिर बढेका माओवादीले करिब आधा घन्टापछि आधुनिक र शक्तिशाली हतियार प्रयोग गरेको अनुभव गरें ।

चियावारी, वीरेन्द्रचोक, भीमसेनस्थान, रेडक्रसमार्ग, नारायणथान, गढीथुम्का, धोबीधारालगायत स्थानबाट लामो दूरीसम्म गोली प्रहार गर्नसक्ने अत्याधुनिक हतियारले आक्रमण गरेको जस्तो लाग्यो । बजारक्षेत्र निर्जन बस्ती जस्तो लाग्ने गरी अन्धकारमय देखियो । बजारतिरको भाग छ्याङछ्याङी देखिए पनि प्रहरी कार्यालयतिरबाट चलाइएका गोली रोकिनसक्ने भित्ता भएकाले त्यसैको आड लिएर फोन सेट च्यापी चिसो भुइँमा बसें । छोटो समयमा पनि कार्यालयमा भिडन्तबारे पटक-पटक कुराकानी हुँदा त्यतिन्जेलको अवस्थाबारे जानकारी गराउन भ्याएँ । यसले केही सन्तोक लाग्यो । जिल्लाका साथीभाइ र शुभचिन्तकसँग भने चाहेर पनि बोल्नसक्ने अवस्थामा थिइनँ । बोलेका कुरा भिडन्तमा सक्रिय माओवादी र सुरक्षाकर्मी दुबैले सुन्ने संभावना थियो । जे पनि हुन सक्थ्यो नि !

सूचना आदानप्रदान भइरहेकै बेला अचानक फोन लाइन काटियो । बिजुली निभेको निकै समय भइसकेको थियो । लुकेर बसेको ठाउँबाट आकाशतिर शिर उठाउँदा ‘भेरी लाइट’ को उज्यालोसँगै बिजुली गतिमा बज्रिएका बम र गोलीका र्छरा पनि हुँइकिएका देखिन्थे । घरी-घरी त ठूलो धक्कासहित नजिकैबाट चुइं..चुइं गर्दै त्यस्ता र्छरा वारपार पनि भए । डर शुरुमा भन्दा कम भइसकेको थियो र पनि दुइतिरबाट गोलीबारुद भएको बीचमा बस्नु थप खतरा हुने निधो गरंे र तीन तलामुनिको भुइंमा झर्ने सुर कसें ।

ढोका तानेर कछुवाको तालमा तल झर्नुपर्यो भन्ठानेको तर सिंढीको माथिल्तिर आँखीझ्याल थियो । झ्यालको उतापट्ट िसेन्ट्री पोष्ट थियो, जहाँबाट आफ्नो प्रतिरक्षासँगसँगै माओवादीलाई अघि बढ्न नदिन मच्चिइ मच्चिई सुरक्षाकर्मीले बम फ्याँक्दै गरेको देखें । त्यसबेला हिंडियो भने सुरक्षाकर्मीले तलमाथि गरेको देखिंदा निशाना पो बनिने हो कि शंका उव्जियो । केहीबेर पर्खिएँ र अलि सेकेन्ड विष्फोट कम भएको मौका पारेर झरें । सोचेको थिएँ- छिमेकी दाई हिमाल डंगोलको कोठामा पस्छु भन्ने, तर भयो अर्कै ।

अँध्यारो भुइंतलामा पुग्नासाथ खुट्टामा च्याप्पै समातेर तीनजना परिचित दिदीले ‘हामीलाई पनि सहारा हुने सँगै लुकौं, बाहिर निस्कनु हुँदैन खतरा छ’ भन्दै चिसो भुइंमै बसाइहाले । उनीहरु प्रहरीका पत्नी थिए । बिचरा कोठा मेरो जस्तै संवेदनशील ठाउँमा भएकाले दूधमुखे छोराछोरी काखमा च्यापेर आँखाभरी आँशु पारेर एकथुप्रो भएका रहेछन् । बाहिर चलिरहेको भिडन्तमा आफ्ना पतिहरु मरे कि बाँचे भन्ने चिन्ताले मरिच झैं चाउरिएर बिलौना गरिरहेका उनीहरुको आग्रह अस्वीकार गर्न सकिनँ र सँगै टुक्रुक्क बसें ।

छेवैको शौचालयको दर्ुगन्धमय अवस्थामा बसिरहँदा भिडन्त चरमोत्कर्षा पुगेको थियो । शुरुतिर सुनिने गोलीका सानातिना आवाजलाई ठूला विष्फोटले विस्थापित गराइरहेका थिए । जमीन दुरुरु थर्किने गरी बम पड्किंदा कानको जाली फुट्न खोज्थ्यो । अतालिएर चर्को स्वरमा रुन खोजे पनि आमाहरुले मुख थुनिदिएकाले हिक्क…हिक्क मात्र गर्न पाएका प्रहरीका नानीहरुका कानमा हतार-हतार कपास हालिदियौं । अनि उनीहरु अलि मौन भए ।

तिर्खाले मुख सुकेर हैरान भएका बेला घडी हेर्दा रातको एक बजेको रहेछ । भिडन्त मत्थर हुनु साटो बढ्दो थियो । नेपथ्यमा कोही सुरक्षाकर्मीहरु ‘ऐइया…गोली लाग्यो’ भन्दै चिच्याउँथे भने कोही चाहिं ‘गोली सकिन लाग्यो’ पनि भन्दै थिए । त्यस्तो सुनेपछि सुरक्षाकर्मी पराजित हुन लागेका हुन् कि भन्ने शंका लाग्थ्यो । त्यतिनैं बेला माओवादीले माइकबाट सुरक्षाकर्मीलाई ‘हामीले जितिसक्यौं, तिमीहरु आत्मर्समर्पण गर नत्र मारिन्छौ’ भन्दैथिए । ती कुरा सुनेपछि संगै रहेका तीन प्रहरी पत्नी भने ‘ला…अब मारिने भए’ भन्ने खालका कुरा गर्दै आफ्ना पतिहरुको चिन्ता गरेर एकसाथ रुवाबासी गर्न थाले ।

उनीहरु कोही बिहार घर भएका भारतीय थिए भने कोही तर्राईका आदिवासी समुदायका । त्यही भएर नेपाली बोल्न मात्र होइन बुझ्न पनि सक्दैथे । रुनमा आमाहरुलाई तिनका छोराछोरीले साथ दिइरहेका थिए । सम्झाउन खोज्यो तर, आवाज निकालेर बोल्न बाहिरको अवस्थाले सकिंदैन, नबोलौं स्थिति डामाडोल भइसकेको छ । बोल्न भाषाको पनि समस्या । हातको इशाराले र अलिअलि कुरा गर्दै धेरैबेरपछि बल्ल उनीहरु रुन छोडे । जति धेरै पड्कियो कोही भगवानको नाम जप्थे भने कोही अब कसरी बाँच्नु भन्दै भक्कानिन्थे । आफूलाई पनि भिडन्तको त्रासले नसताएको त होइन तर त्यहाँ व्यक्त गर्ने स्थिति थिएन । आपत्को अभिभावकजस्तै न भइएको थियो !

स्थिति जटिल भइसकेको अवस्थामा हेलिकप्टरको आवाजले लुकेर बसेका हामीलाई केही सान्त्वना मिल्यो । सुरक्षाकर्मी भने साह्रै खुसी भए । माओवादीले आक्रमण मध्य भएका बेला शक्तिशाली बम विष्फोट गराउन थालेपछि सुरक्षाकर्मीले पनि उस्तै शक्तिशाली विष्फोट नगराएका होइनन्, तर जर्वजस्ती ल्याइएका जनसाधारणसहित महिला र पुरुष छापामार गरी तीन/चार हजारको संख्यामा आएका माओवादीसामु थोरै संख्याका सुरक्षाकर्मी डराउन खोज्नु अस्वभाविक पनि थिएन ।

‘नाइटभिजन आयो….अब नडर्राई लड्नुपर्छ’ भन्दै र्सुइ…र्सुइ पार्दै उनीहरुले गोली र बम आक्रमणको मात्रा बढाएको विष्फोटको आवाज तीव्र भएपछि अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । हेलिकप्टरले आकाशबाट बजार क्षेत्र गस्ती गर्न थालेपछि प्रहरी पत्नी मात्र होइनहरुका छोराछोरी पनि अलि चिन्तामुक्त देखिए । डेढ घन्टाजति चक्कर लगाएपछि हेलकप्टरको आवाज सुनिन छाड्यो । भिडन्त भने ज्यूँकात्यूँ थियो । पानी पिउन नपाएर काकाकूल बनेको थिएँ । सुरक्षाकर्मीको सशक्त प्रतिकारले भिडन्तको शुरुदेखिनैं त्यति अघि बढ्न नपाएका माओवादीहरु उज्यालो हुन लागेको अवस्थामा पुनः हेलिकप्टरले गस्ती गर्न थालेपछि पछि हट्न थालेका थिए । अनि विष्फोट कम भयो ।

घन्टौंसम्म भिड्दा पनि सुरक्षा घेरभित्र पस्न नसकेपछि माओवादी छापामारहरु अन्त्यमा बिहान साढे तीन बजेतिर पश्चिम र उत्तरका गाउँतर्फभागेका थिए । कडा सुरक्षाघेराभित्र रहेका सेनाको भवानीदल गण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, अदालत, जिल्ला प्रहरी, पुवाखोला जलविद्युत आयोजनालगायतका कार्यालयलाई मुख्य निशाना बनाएर माओवादीले एकसाथ आक्रमण शुरु गरेका उनीहरुले केही हतियारसहित बन्दोबस्तीका सामग्रीमात्र होइन इलाम आक्रमणमा एक दर्जन जति लडाकु छापामारलाई पनि गुमाउनुपर्यो ।

रक्षा मन्त्रालयले त भिडन्तमा मारिने माओवादीको संख्या ४० देखि ५० बीचमा भएको दाबी गरिरहेको छ । घटनामा विष्फोट र बमबारीको आवाज अत्यधिक सुनिएकापछि जनसाधारणले मानवीय तथा भौतिक क्षति धेरै भएको अनुमान गरेका थिए । तर त्यसको तुलनामा कम क्षति भएको छ । जीवनमा कहिल्यै नसुनेका विष्फोटका ती चर्का आवाज सुन्दा इलाम बजारका निकै घर र प्रशासनिक कार्यालयहरु ध्वस्त भएका होलान् भन्ने सोचेको थिएँ । माओवादीले कारागार मात्र ध्वस्त गरेका छन् र त्यहाँबाट उनीहरुले एकसय तीनमध्ये ६० जतिलाई भगाएका छन् ।

मुलुक द्वन्द्वग्रस्त भएका बेला विद्रोहीबाट आक्रमण हुनु सामान्यै मानिन्छ । तर, त्यसबेला हुने भिडन्तका क्रममा निर्दोष र्सवसाधारणले पनि आफ्नो ज्यान जोगाउन ठूलो संर्घष गर्नुपर्ने परेरै जानियो । मैंले समाचारका लागि केही जोखिम मोल्न खोजे पनि भिडन्तका बेला पहिले ज्यानै जोगाउन खोज्नुपर्ने हो, तर म बसेको घर तथा आसपास क्षेत्रमा त्यो सम्भव थिएन । कतिपयले गाईको गोठमा लुकेर आफूलाई जोगाए भने कोही चर्पी र ड्रमभित्र पसे । द्वन्द्व र युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका र्सवसाधारण कसरी चेपुवामा पर्छन् भन्ने कुराको प्रत्यक्ष उदाहरण आँखैअघि र्छलंग भयो । युद्धरत् पक्षले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि र्सवसाधारण चेपुवामा नपरुन् भनेर व्याबहारिक रुपमै सचेतता अपनाउनु अनिवार्य हो भन्ने अनुभव भयो ।

बेनुपराज भट्टर्राई कान्तिपुरका इलाम समाचारदाता र यूडब्ल्यूबीका ब्लगर हुन् ।

Yes, Comrade is Playing with a Child

Maoist guerilla playing with gun and child

And the child is apparently frightened by the comrade’s toy. This is an example of how giving arms to insane people like the one in the photo could deeply harm our society in the long run. What the two-year-old child (right) might be thinking and how other children standing beside the comrade might grow up? Those who are standing are also definitely not happy with the game. It has been widely reported that Maoists are using children in their war against the state. Cases of Maoists forcefully taking away children in the jungle to get them involved in the clashes with security force. This child’s father and mother are Maoist guerillas who are posted at Lokesh Memorial Brigade that is fighting in the Seti-Mahakali Autonomous Region (far western Nepal). Pic and caption by Harihar Singh Rathour with additional info by UWB.

Army-Maoists clash, A Civilian Dies

Astray bomb killed her son in Arghakhachi

The woman on the right, Bhuma Kumari Gharti, 65, is mourning the death of her 35-year-old son Prakash Gharti of Arghakhachi district’s Pokharathok VDC-6, Kiureni. Prakash was killed on March 1 after he accidentally touched a bomb while working in his field. That bomb was fired by the army a few days ago targeting Maoists but didn’t go off until Prakash touched that. Also seen in the photo are Prakash’s two children. Pic by Madhav Aryal

Explaining Those 25 Words

Americans explain theirs boss’s words to Nepal’s king

Update (20:15 NST): “I am hopeful, but not optimistic,” said Donald Camp, visiting U.S. Principal Deputy Assistant Secretary for South Asian Affairs in a news conference organized by the American Embassy in the Ambassador’s residence in Kathmandu. Camp was responding a question about how he felt after meeting king Gyanendra in Pokhara yesterday.

“I have brought the President [George W. Bush]’s message to the king. We are hopeful but no assurance were given [to us saying that] there will be a breakthrough. I wish I could say ‘I am optimistic’.” Continue reading Explaining Those 25 Words

NEPAL Rights Situation: As Seen By Uncle Sam

The United States’ 2005 Human Rights Report on Nepal (and other countries) was released on March 8, 2006 in Washington D.C. Below is major part of the report. Detail is available here.

Nepal is a constitutional monarchy with a parliamentary form of government and a population of approximately 25 million. On February 1, King Gyanendra dismissed the cabinet, declared a state of emergency, and assumed direct control of the government under the emergency powers article of the constitution, citing the need to fight a Maoist insurgency. The state of emergency was lifted on April 29. Prior to February 1, the king ruled through a council of ministers that was under his chairmanship. International observers considered the most recent elections, the 1999 parliamentary elections, to be generally free and fair; however, elections have not been held since 1999 because of, according to the government, security concerns related to the Maoist insurgency, which has intensified since its inception in 1996. While the king generally maintained effective control of the security forces, elements of the security forces often acted independently of government authority.

The government’s poor human rights record worsened and the government continued to commit many serious abuses, both during and after the state of emergency that suspended all fundamental rights except for habeas corpus. Members of the security forces and the Maoist insurgents committed numerous grave human rights abuses during the year. The following human rights problems were reported:

• obstruction of citizens’ right to change the government
• arbitrary and unlawful lethal force, including torture
• vigilantism
• disappearances
• poor prison and detention conditions
• arbitrary arrest and lengthy pretrial detention
• impunity for security forces
• compromised independence of judiciary
• suspension of news broadcasts
• restrictions on the Tibetan community
• restrictions on internal travel
• discrimination against persons with disabilities and lower castes
• violence against women and trafficking in women and girls
• abuses of child labor
• restriction of worker’s rights

In May the government welcomed the opening of the UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in Kathmandu. Both OHCHR and the National Human Rights Commission (NHRC) reported improved access to detention centers and progress in locating persons listed as disappeared. In September the Supreme Court ruled that, unlike in previous years, children of unmarried women could claim citizenship under the 1990 constitution. In November the Supreme Court ruled that, unlike in previous years, women did not need permission from their husband or parents to get a passport. In December the Supreme Court ruled that women no longer needed to get the permission of their husband, son, or parents if they wished to sell or relinquish ownership of property.

During the year Maoists continued their campaign of torturing, killing, bombing, conscripting children, kidnapping, extorting, forcing closures of schools and businesses, and committing other serious and gross human rights abuses. Maoist impunity remained a significant problem. A local nongovernmental organization (NGO), Informal Sector Service Center (INSEC), estimated that during the year civilian fighting killed 1,630 persons, including 134 members of the police and Armed Police Force (APF); 203 members of the Royal Nepalese Army (RNA); 599 Maoists; and 267 civilians, including at least 30 students. Maoist actions limited press freedom and the right of assembly, constrained religious communities, prevented free movement, and stopped hundreds of thousands of children from receiving an education. Since the beginning of the insurgency in 1996, the Maoists had not credibly investigated human rights abuses committed by their forces, despite their claims to respect and uphold international conventions on human rights.

RESPECT FOR HUMAN RIGHTS

Section 1: Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom From:

a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life

During the year security forces continued to commit arbitrary and unlawful killings. According to INSEC, security forces killed 964 suspected Maoists during the year. Additionally, RNA soldiers killed numerous others, including those in custody who were tortured, according to NGO sources (see section 1.c.). During the year the RNA’s human rights investigative cell conducted nine new investigations. In most cases of arbitrary or unlawful killings, the security forces claimed the victims were Maoists.

On May 2, security forces shot and killed Rupen Rai in Ilam District. Witnesses claimed that security forces could have taken Rai into custody after the first shot, but they did not.

Human rights groups expressed concerns about a number of cases in which security forces claimed that suspects committed suicide while in government custody. For example on May 27, the RNA claimed that a Maoist insurgent, Dorje Sherpa, committed suicide by hanging himself inside his cell with a shoelace at Singha Durbar RNA barracks in Kathmandu.

Security forces occasionally used lethal force when attempting to question suspects. On July 3, plainclothes RNA forces in Kamatoli Bazaar, Jhapa, shot and killed Rama Adhikari, a farmer and mother of three children, after Maoists forced her to provide them with food. The RNA claimed she had a pistol, and threatened not to return Adhikari’s body to her family unless her husband and neighbors signed a paper that confirmed she had a weapon. The RNA formed a court of inquiry to look into the matter; the NHRC recommended compensation to the victim’s family.

Security forces used excessive force against persons in custody, resulting in deaths during the year. On July 6, police shot and killed Laxmi Yadab, Hari Prasad Yadab, Kari Kapar, and Kari Saha of Dhanusha, Dholbajatol, while in custody. Police stated that the four were Maoist cadres killed in crossfire. At year’s end no action was taken to investigate the case, and none was expected.

On December 14, an RNA soldier fired into a crowd in Nagarkot, killing 11 civilians and injuring 19 others before killing himself. A high level judicial team appointed by the government found that the soldier acted alone and awarded immediate compensation to the victims.

There were no developments in the 2004 killings of Rajendra Paneru, Ganesh Syangtang, Subhadra Chaulagain, Reena Rasaili, Kishori Patel Kurmi, Suresh Raut Patel, Govinda Poudel, or for any victims of the February 2004 raid in Ward 4 Handikhola VDC.

On March 10, an RNA court-martial sentenced an RNA major to two years in jail and dismissed him from the army because of his involvement in the 2003 Ramechhap killing of Maoist detainees.

In September an RNA court-martial sentenced an RNA colonel and two captains for serious lapses in connection with the February 2004 killing of Maina Sunuwar in Kavre District. The RNA colonel was the highest-ranking officer court-martialed in a case tied to human rights abuses.

During the year there were no reports of injuries or deaths from RNA-planted landmines protecting military installations and infrastructure. The Maoists used landmines in and alongside roads, killing both security forces and civilians (see section 1.g.).

While Maoist rebels did not kill or injure anyone in Kathmandu during the year, they repeatedly clashed with security forces and engaged in targeted killing of security forces, government officials, and civilians. INSEC reported that insurgents killed 267 civilians during the year (see section 1.g.).

On August 3, Amnesty International (AI) reported that government-backed vigilante groups were increasing the level of terror and violence experienced by the civilian population. For example on March 13, a mob attacked and killed 12 Maoist elite in Kapilvastu District. A local human rights lawyer said that violence between vigilantes and Maoists resulted in 36 deaths, the destruction of 600 houses, and the flight of 20 thousand persons to the Indian border. On July 25, villagers in Dhading district killed seven Maoist rebels. On August 14, villagers killed at least five Maoists in Banke District after they abducted an elderly person. The government did not penalize villagers who were involved in vigilante killings.

b. Disappearance

Under the 2004 Terrorist and Destructive Activities Ordinance (TADO), suspects must appear before a court within 60 days of their arrest, and the government can hold suspects in preventive detention for 360 days. Nevertheless, during the year there were disappearances of persons while in the custody of security forces. In some cases individuals disappeared, and their whereabouts remained unknown until much later when the government acknowledged that the individuals were detained under TADO (see section 1.d.).

On February 15, the military confirmed that it held Krishna Khatri Chhetri, vice president of the banned All Nepal National Independent Student Union (Revolutionary) (ANNISU-R), due to its affiliation with the Maoists. Plainclothes RNA forces took Chhetri into custody in 2003 and detained him incommunicado for approximately two years. In May 2004 the Supreme Court ordered the NHRC to investigate the case, but when NHRC representatives visited the army barracks, the RNA produced three other detainees who claimed Chhetri was not in custody. The RNA confirmed his whereabouts only after the Supreme Court again ordered it to do so. The court ordered Chhetri released on September 22; however, police re-arrested him on the Supreme Court premises, and he remained in detention at year’s end.

On June 23, the day after the government told the Supreme Court that Nawaraj Subedi, General Secretary of the People’s Front Nepal Party, was not in its custody, the NHRC found him in the Lalitpur District Police Office. According to the NHRC, Subedi had been in police custody for two months. No action was taken against the government, and none was expected.

On September 4, two 15-year-old girls, Radha Bhusal–first arrested on April 17–and Geeta Nepali–first arrested on May 10–were rearrested after the appellate court ordered their release. Security forces held the youths incommunicado, and allegedly beat and sexually harassed them as suspected Maoists from the date of their initial arrest until June 17 when the government transferred them to Kapilvastu prison. Police denied any knowledge of their re-arrest.

INSEC data of unresolved disappearances lists the government as responsible for the disappearance of 1,305 persons from the beginning of the insurgency in 1996 through November 30. The Maoists, according to INSEC figures, were responsible for the abduction of 46,794 persons, and the disappearance of 8,715 persons during the year. By year’s end the government had not prosecuted government officials or Maoists for their involvement in disappearances, and no prosecutions were expected.

The NHRC reported that while it had information that the government had arrested 1,697 people from 1996 until December 10 of this year, the government had yet to confirm custody of 901 of those people. The NHRC reported that 290 persons were in Maoist custody.

In March Human Rights Watch (HRW) released a report documenting 200 enforced disappearances perpetrated by the RNA, APF, and police between 1998 and 2004. In 28 of the documented cases, families of the disappeared had reliable information that security forces killed their relatives after they were taken into custody but, with only a single exception, the deaths were never officially confirmed.

The RNA set up a national registry of detainees and cooperated with the United National Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID) to resolve the status of 106 cases from 2004. The RNA definitively answered 98 cases and was investigating 8 other cases at year’s end. The RNA released 54 persons and found that 4 persons died, 3 on the battlefield and 1 in custody. The RNA initiated a court-martial on the death-in-custody case.

The government’s five-member committee, formed in 2004 to investigate disappearance claims, released reports in February, April, June, and August, cumulatively locating 580 persons previously listed as disappeared.

There were no developments in the 2004 disappearance of Hari Krishna Adhikari.

Disappearances at the hands of the Maoists continued to be a significant problem (see section 1.g.).

c. Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment

The law prohibits torture, beating, and mutilation; however, security forces regularly engaged in such activities to punish suspects or to extract confessions. The Center for Victims of Torture (CVICT), a local NGO, reported that blindfolding and beating the soles of feet were commonly used methods. The government failed to conduct thorough and independent investigations of reports of security force brutality and generally did not take significant disciplinary action against those involved. Citizens were afraid to bring cases against the police or the army for fear of reprisals.

On September 16, the UN Special Rapporteur on Torture concluded that the police, APF, and RNA systematically practiced torture and ill-treatment in order to extract confessions and to obtain intelligence against Maoists. The government insisted it was committed to preventing human rights abuses and indicated that disciplinary action had been taken against the guilty. The RNA stated it had looked into 179 cases of alleged torture presented by the UN. The NHRC has not received information regarding disciplinary action taken by the RNA in these cases.

The law provides for compensation for victims of torture. According to CVICT, 9 persons filed for compensation under the act during the year, and of the 184 cases filed since the act was created in 1996, the court made a decision to award compensation in 26 cases, but at year’s end, compensated only one claimant.

On July 22, the RNA, in a court martial, found six RNA soldiers guilty of sexual-related misconduct while on peacekeeping duty in the Democratic Republic of Congo. All offenders received three-month prison sentences and a reduction in rank.

On July 24, six armed plainclothes security forces took Lokendra Khadka from his house in Kathmandu with his hands tied behind his back and a hood over his head. Security forces threatened to kill him and used water torture, beatings, and electric shocks to force him to admit to being a Maoist.

On September 12, Shiv Bohora, 23, acting president of the Nepal Student Union at Mahendra Ratna Campus, Kathmandu, claimed that police beat him with batons, boots, and the butts of their rifles, causing him to lose control of his bladder and bowels, and ultimately lose consciousness after he was arrested for throwing stones in a campus protest. Police were investigating the incident, and the case remained open at year’s end.

On September 12, Sunsari district court handed down a verdict against three soldiers charged with raping a 16-year-old girl in November 2004. The RNA turned the soldiers over to the civilian district court for trial.

There were no developments in the 2004 abuse case of two Tibetan refugee girls in Lukla.

There were numerous allegations of torture by Maoists insurgents (see section 1.g.).

Prison and Detention Center Conditions

Prison conditions were poor and did not meet international standards. According to the Department of Prisons, of the 7,135 persons in jail, 3,189 had been convicted of a crime and 3,946 were awaiting trial.

On September 16, the UN Special Rapporteur on Torture highlighted overcrowding and poor sanitation of prisons and detention centers. He described the conditions in Hanumandhoka police office, Kathmandu, as inhuman. Cells were filthy, poorly ventilated, and overcrowded, with 12 persons in a three-meter by four-meter cell; there was no provision for leisure activities; and there were several 14-year-old boys detained among adults.

Due to a lack of adequate juvenile detention facilities, children sometimes were incarcerated with adults as criminal offenders or were allowed to remain in jails with their incarcerated parents due to lack of other available options (see section 4).

The government generally permitted the NHRC and OHCHR to make unannounced visits to prisons and detainees in army and police custody. The UN Special Rapporteur on Torture reported unhindered access to places of detention during his visit; however, the International Committee of the Red Cross (ICRC) suspended visits in April citing access problems.

d. Arbitrary Arrest or Detention

The law prohibits arbitrary arrest and detention, but arbitrary arrest continued during the year.

Role of The Police and Security Apparatus

The RNA exercised responsibility for security in the country under an operational structure referred to as the “unified command,” which included elements of the police and the APF. Chief District Officers (CDOs), the highest-ranking civil servant in each of the country’s 75 districts, have wide discretion in maintaining law and order. Both the police and RNA have human rights cells to promote human rights and to investigate cases of abuse; however, corruption and impunity remained problems. Police were generally unarmed and had the role of preventing and investigating non-terrorist related criminal behavior, while the APF were armed and deployed as riot control at checkpoints or with RNA units directly engaged against Maoist insurgents.

In December the RNA reported that since 2001, when the RNA began to engage with the Maoists, the RNA investigated 163 cases of abuse. Of the 163, 51 cases resulted in prison sentences for 6 months to 10 years; 34 cases resulted in discharge from service; 13 cases resulted in demotion; 18 resulted in forfeiture of grade or promotion; 46 resulted in warnings in personnel files; and 1 case was sent to civil court.

Arrest and Detention

The law stipulates that, except in cases involving suspected security and narcotics violations, the authorities must obtain a warrant for arrest, arraign or release a suspect within 24 hours of arrest, and file a case in court within 7 days of arrest, but security forces regularly violated these provisions (see section 1.f.).

If the court upholds a detention, the law authorizes the police to hold the suspect for 25 days to complete an investigation, with a possible extension of 7 days. However, security forces occasionally held prisoners longer. In some cases the Supreme Court ordered the release of detainees held longer than 24 hours without a court appearance. Some foreigners, including refugees, reported difficulty in obtaining bail.

Detainees not held under special antiterrorist legislation have the legal right to receive visits by family members, and they are permitted access to lawyers once authorities file charges. In practice the police granted access to prisoners on a basis that varied from prison to prison; however, the government consistently denied Maoist suspects visits from family members and lawyers. There is a system of bail, but bonds were too expensive for most citizens. Due to court backlogs, a slow appeals process, and poor access to legal representation, pretrial detention often exceeded the period to which persons subsequently were sentenced after a trial and conviction. Human rights groups alleged that arrest without a warrant, prolonged detention without trial, and police torture were especially evident in heavily Maoist-affected areas (see section 1.c.).

Under the Public Security Act, security forces may detain persons who allegedly threatened domestic security and tranquility, amicable relations with other countries, or relations between citizens of different classes or religions. The government may detain persons in preventive detention for up to six months without charging them with a crime. The detention period could be extended after submitting written notices to the home ministry. The security forces must notify the district court of the detention within 24 hours. The court may order an additional six months of detention before the government must file official charges. The government commonly applied this act in cases involving suspected Maoists and political and civil rights activists (see section 1.b.). Human rights groups alleged that the security forces used arbitrary arrest and detention to intimidate communities considered sympathetic to the Maoists.

Between February 1 and the end of the state of emergency on April 29, the NHRC estimated that police arrested and detained more than 3,284 political protestors. The government arrested 25 political leaders and put 18 other prominent politicians under house arrest without due process. The NHRC reported that the police prevented them access to persons under house arrest four times. The government released all political detainees and ended all house arrests by the end of June.

Other laws, including the Public Offenses Act, permit detention without charge. This act, and its many amendments, covers crimes such as disturbing the peace, vandalism, rioting, and fighting. Human rights monitors expressed concern that the act vests too much discretionary power in the CDO. Police arrested many citizens involved in public disturbances, rioting, and vandalism and detained them for short periods without charge. After the lifting of the state of emergency, the government routinely arrested journalists, civil society members, and politicians for trying to enter restricted areas to protest. Police released most within 24 hours of their arrest.

On September 13, police arrested over 529 leaders and party cadres for trying to enter a prohibited area in Kathmandu to protest the lack of democracy. Police released all of those detained the following morning (see section 2.b.).

Authorities occasionally detained journalists on suspicion of having ties to or sympathy for the Maoists (see section 2.a.).

There were reports of political detainees during the year, especially during the state of emergency. On March 14, police arrested over 750 persons belonging to the 5 main political parties that were demonstrating against the February 1 royal proclamation. All were released by year’s end.

e. Denial of Fair Public Trial

The law provides for an independent judiciary, but courts remained vulnerable to political pressure. Additionally, citizens bribed judges and Maoists intimidated them.

The Supreme Court has the right to review the constitutionality of legislation passed by parliament. Appellate and district courts were increasingly independent, although sometimes they remained susceptible to political pressures.

The judicial system consists of three levels: district courts, appellate courts, and the Supreme Court. The king appoints judges on the recommendation of the judicial council, a constitutional body chaired by the chief justice. The council also is responsible for the assignment of judges, disciplinary action, and other administrative matters. A special court hears cases related to narcotics trafficking, trafficking in women and girls, crimes against the state, corruption, and crimes related to foreign currency. The appellate courts hear cases against suspects charged with violations under the TADO.

Delays in the administration of justice were a severe problem. As of July 15, the Supreme Court reported a backlog of 16,293 cases, the appellate courts had 10,157, and district courts had 25,699.

Trial Procedures

While the law provides for the right to counsel, equal protection under the law, protection from double jeopardy, protection from retroactive application of the law, and public trials, except in some security and customs cases, these rights were not equally applied. Judges decide cases; there is no jury system. All lower court decisions, including acquittals, are subject to appeal. The Supreme Court is the court of last resort, but the king may grant pardons. The king also may suspend, commute, or remit any sentence.

The law provides prisoners with the right to legal representation and a court-appointed lawyer, a government lawyer, or access to private attorneys; however, the government provided legal counsel only upon request. Consequently, those persons unaware of their rights may be deprived of legal representation. Police often denied suspects detained under TADO access to both attorneys and family members.

According to the Nepal Bar Association (NBA), authorities released lawyer Sujindra Maharjan from custody in December 2004. While no definitive proof was available, the NBA reported that former prime minister K.P. Bhattarai told them that lawyer Rajendra Dhakal, arrested in Gorkha District in 1999, was dead. At year’s end there was no investigation into Dhakal’s disappearance.

Military courts adjudicate cases concerning military personnel under the military code, which provides military personnel the same basic rights as civilians. Military personnel are immune from prosecution in civilian courts, except for cases of rape. Military courts cannot try civilians for crimes, even crimes involving the military services; these cases are handled in civilian courts.

The authorities may prosecute terrorism or treason cases under the Treason Act. Specially constituted tribunals hear these trials in closed sessions, but no such trials have occurred since 1991.

TADO cases are heard in the appellate courts. Suspects may appeal verdicts to the Supreme Court.

In districts where Maoists gained some measure of administrative control, they have set up “people’s courts.” These courts did not generally have due process and generally decided only civil cases.

Political Prisoners

There were no government reported political prisoners.

f. Arbitrary Interference with Privacy, Family, Home, or Correspondence

During the state of emergency, the king suspended the right to privacy. The government suspended all land and cell phone lines and the Internet, allegedly for security concerns. The government reactivated landline phone service on February 7, postpaid cell phones on May 1, and pre-paid cell phones on August 22. Nevertheless, human rights activists and politicians said that authorities monitored and blocked Internet and cell phone service after the lifting of the state of emergency at the end of April (see section 2.a.).

Security forces routinely entered and searched houses without warrants. Under TADO the security forces may conduct searches as long as they inform the subject of the search in advance. Security personnel frequently conducted vehicle and body searches at roadblocks in many areas of the country.

There were no reports of the government forcing civilians to resettle. However, Maoists regularly forced civilians to flee their homes in order to escape extortion, recruitment, or retaliation.

g. Use of Excessive Force and Other Abuses in Internal Conflicts

During the year there was significant internal conflict between the government and Maoist insurgents. Both parties injured and killed numerous civilians. On May 16, 12 armed Maoist cadres in civilian dress abducted and killed Shanker Sarki, an RNA soldier who had returned home to Kailali District from Congo where he had served on a UN peacekeeping force.

On April 30, security personnel entered a university campus in Kanchanpur District and shot three students who were associated with the leftist All Nepal National Free Students Union. The wounded students were later taken to Kathmandu Army Hospital for treatment, and the NHRC recommended that the government provide free medical treatment and the equivalent of $704 (approximately 50 thousand NPR) compensation to each student. The government had not compensated the victims at year’s end.

On June 13, in Dhangadhi, Kailali District in the far-west, suspected Maoists raped and killed the wives of three APF personnel, also killing a one-year-old boy and two other civilians. The Maoists most often targeted political leaders, local elites, teachers, local-level civil servants, and suspected informers for harassment and attack (see section 1.a.).

On June 19, CPN-M Chairman Prachanda directed party members to avoid physical action against any unarmed persons, even if they were criminals. However, on June 21, Maoists killed four unarmed persons, including two Nepali congress (democratic) political party cadres in Siraha District.

On September 13, notwithstanding their three-month unilateral ceasefire, Maoists killed Navaraj Thapaliya in Gorkha District after abducting him on September 11.

Maoists were also responsible for numerous abductions during the year. INSEC reported that between February 13, 1996 and the end of the year, Maoists abducted 46,759 persons. The whereabouts of over 8,693 of those abducted remained unknown.

During the year Maoists expanded a campaign of abducting civilians, primarily students and teachers, allegedly for indoctrination programs and forced paramilitary training. From February 1 to December 6, Maoists abducted 11,397 students and 2,810 teachers from schools and bombed over a dozen schools across the country.

Maoists used landmines in and alongside roads to attack police, military, and government vehicles, injuring numerous civilians (see section 1.a.).

On April 10, a landmine blew up a passenger bus carrying security forces, killing at least 5 civilians, including a minor, and wounded 27 others in Sarlahi District in the central region. On June 6, Maoists killed 39 persons, including 3 RNA personnel, after they ignited a landmine under a passing passenger bus in the Madi area of Chitwan District in the central region. Approximately 70 others were wounded in the attack. On June 10, Maoists killed six security personnel and two civilians when they attacked a passenger bus with a landmine in Kavre District.

The ICRC on some occasions was able to convince the Maoists to release captured and detained individuals into ICRC custody. On September 14, Maoists handed 60 RNA soldiers captured on August 7 to the ICRC.

Maoists used civilians, including children, as human shields in wave attacks against fortified military positions. Both sides in the conflict used children as informants (see section 5).

On February 14, Maoist insurgents destroyed six schools in Rukum District, accusing the students and teachers of supporting the local administration. On February 20, Maoists detonated bombs in five schools in Banke District in the mid-western region in retribution for the schools defying a Maoist-called “educational strike.” The militants also exploded a powerful bomb at the main gate of Nepalgunj Medical College on the same day, wounding three civilians.

Since February 25, insurgents forced over 370 schools to close indefinitely, affecting approximately 100 thousand students in Bardia District.

On February 26, rebels set fire to an examination center in Taplejung District and on April 2, Maoists bombed another examination center in Dang District.

On April 14, hundreds of private day and boarding schools throughout the country closed after the ANNISU-R, the student wing of the Maoists, called an educational strike. The ANNISU-R demanded, often violently, the halving of tuition, curriculum changes, and banning the singing of the national anthem. In some areas Maoists demanded that schools follow a calendar devoid of religious holidays (see section 2.c.).

In May Maoists forced more than 200 schools to close in Baglung District, and 150 schools in Palpa District, after the rebels announced that they would recruit students for the purpose of indoctrination and militia training. According to local CDOs, the schools in these districts reopened within two weeks of their closure.

The Maoists regularly blocked relief organizations from reaching civilian populations in order to force NGOs to sign agreements with Maoist regional committees.

Maoists regularly extorted money from businesses and workers, as well as NGOs. When individuals or companies refused or were unable to pay, Maoist recrimination frequently was violent. For example on August 17, Maoists bombed and set fire to Jyoti Spinning Mills, destroying machinery and storehouses containing raw and processed material after the company refused to pay Maoist extortion demands.

Frequent Maoist-declared closures involving the stoppage of work in economic sectors, including transportation, were enforced through violence, which caused particular hardship to workers.

In July and August the Maoist-affiliated labor union, the All Nepal Federation of Trade Unions, imposed a transportation strike and closed tea estates in parts of the eastern region, causing losses of $15 thousand (approximately 1 million NPR) a day, leaving 25 thousand daily laborers jobless, and causing shortages in the marketplace (see section 6).

Maoists regularly forced family members of those serving in the police or army, and thousands of civilians, including political party activists, to flee their homes (see sections 1.a., 1.f., and 2.d.).

In April Maoists shot and attacked Hari Prasad Gautam, 70, with swords, forcing him to flee Ramechhap District when he failed to capitulate to their extortion demands. Maoists reportedly killed his cattle and set his house afire. The police saved his life by arranging a rescue flight to Kathmandu.

On July 6, armed Maoists forcibly expelled Rukimi Gurung and her husband from their house in Panchthar District, telling the couple to live with their son who had recently joined the RNA. The Maoists similarly locked up the houses of over 30 security personnel in surrounding villages.

On July 25, Refugees International reported that during the year many citizens migrated to India in order to avoid the forced conscription policy enforced by the Maoists, requiring each family to provide one child to the Maoists.

Section 2 Respect for Civil Liberties, Including:

a. Freedom of Speech and Press

The law provides for freedom of speech and of the press; however, the government imposed restrictions on these rights, and these restrictions increased during the state of emergency and afterward. The law prohibits speech and writing that would threaten the sovereignty and integrity of the kingdom; disturb the harmonious relations among persons of different castes or communities; promote sedition, defamation, contempt of court, or crime; or contradict decent public behavior or morality.

On October 21, the government promulgated a new media ordinance containing restrictions on the media. According to a December report by the International Commission of Jurists, a Geneva-based international rule of law and human rights NGO, the ordinance entrenches a ban on news reporting by private FM radio stations, includes vague and arbitrary prohibitions on content, such as extending the prohibition on criticism of the king to other members of the royal family, restricts dissemination of news from foreign sources, enables a government-controlled press council to recommend to the government revoking a journalist’s press credential, and places new restrictions on cross-media ownership that effectively targets only the Kantipur media organization, a consistent government critic that owns newspaper, television and radio outlets. Following the issuance of the ordinance, armed authorities raided Kantipur FM and seized satellite uplinking equipment. On November 27, authorities raided Sagarmatha FM and briefly arrested five staffers and also seized station equipment. The authorities later returned seized equipment to Sagarmatha and Kantipur.

Also on October 21, the government issued a new Election Code of Conduct that seeks to limit media freedom in covering elections. For instance, the code restricts media from publishing a candidate’s attack against an opponent and requires that speeches by party leaders or candidates be published verbatim. The Maoists imposed restrictions on free press through intimidation and the killing of journalists.

In addition, The Press and Publications Act prohibits publication of material that, among other things, promotes disrespect toward the king or the royal family; undermines security, peace, order, the dignity of the king, or the integrity or sovereignty of the kingdom; creates animosity among persons of different castes and religions; or adversely affects the good conduct or morality of the public. There were no reports of prosecutions under the act during the year, although in August the information and communications minister publicly threatened unspecified action against The Kathmandu Post and Kantipur, respectively sister English and Nepali newspapers (and members of the Kantipur media group), for publishing a front-page cartoon lampooning the monarchy. On several occasions police and CDOs interrogated newspaper editors about certain articles they had published, and threatened them with imprisonment.

The act also provides a basis for banning foreign publications, although foreign publications were widely available, and none were banned or censored during the year. Foreign print media operating in and reporting on the country were allowed to operate freely.

The independent media were active and expressed a wide variety of views, although opinions against the royal proclamation were not printed for several weeks after the imposition of the state of emergency. Hundreds of independent vernacular and English-language newspapers were available, representing various political points of view. The government-owned Gorkhapatra, a Nepali-language daily, and The Rising Nepal, the third-largest English-language daily, reflected government policy.

Police arrested numerous journalists, many for protesting in favor of press freedom in restricted areas. Police released most journalists within 24 hours of their arrest. On March 7, police arrested Kanak Mani Dixit and kept him in custody for four hours, inquiring about his recent trip to Delhi and asking if he had tried to meet Maoist leaders while there. On June 8, police detained more than 50 journalists conducting a peaceful rally demanding press freedom. They were charged with violating a prohibition against unlawful assembly in the capital. The government released them on June 9. In July the International Press Freedom and Freedom of Expression Mission to Nepal estimated that 1 thousand of the 10 thousand people who worked in the media sector before February 1 had lost their jobs due to decreased circulation and the drop in government ads in private media critical of the government. In August government-owned media fired approximately 70 journalists, allegedly for their political views. According to INSEC, Maoists killed 14 journalists since 1996, although authorities reported no killings during the year.

Beginning in February at the onset of the state of emergency, the government restricted publication of news against the king’s proclamation by sending armed security forces to major media houses. Some of these officials reviewed and censored editorial products. This physical government presence at daily newspapers lasted approximately one week, while some weekly publications endured official visitors for approximately three weeks.

During the state of emergency, the government intimidated some media outlets to practice self-censorship. On February 5, The Kathmandu Post published an editorial that discussed socks, in protest of the restrictions on press freedom.

On February 23, the Kathmandu CDO summoned editors of five vernacular weeklies to inquire about blank spaces in their publications to protest government censorship.

After the lifting of the state of emergency, journalists in Kathmandu reported without significant self-censorship, although government restrictions imposed on February 1 banning reporting that encouraged the Maoists or that was contrary to the “spirit of the Royal proclamation of February 1” remained in place. Following the king’s February 1 proclamation, the government stopped advertising in papers whose editorial views did not support the king, affecting revenue of some papers.

The Broadcast Act allows private television and FM radio broadcasts. The government owned two television stations–Nepal TV and Nepal TV Metro–and controlled one radio station that broadcast both shortwave AM and FM signals. There were 47 independent radio stations that reached over 90 percent of the population. Until February 1, privately owned FM stations were permitted to broadcast their own independently collected news, but they were required to broadcast government news at least once daily; however, from February 1 to August 11, the government prohibited all FM stations from broadcasting news despite a 1999 Supreme Court ruling giving broadcast journalism equal status to the print media. Stations were able to broadcast information and entertainment programs. On August 11, the Supreme Court issued a stay order preventing the government from implementing a decree to close private radio stations broadcasting news. The Supreme Court’s ruling allowed the FM radio stations to resume broadcast news while awaiting a final verdict, and 17 stations resumed airing news on August 11.

The government banned airing of foreign TV and radio channels except BBC, Fox News, and CNN following February’s royal takeover. On June 12, the ban was lifted for all channels except the New Delhi-based Nepali One, for an alleged relationship between one of the channel’s reporters and the Maoists. The government did not otherwise restrict access to foreign radio broadcasts, private cable networks, or the purchase of television satellite dishes. The government censored broadcasts of the BBC English radio service, replacing its 15-minute news service with music. BBC Nepali on shortwave, however, generally continued to be available.

There were three licensed private television stations operating in the country. In addition to entertainment programming, commentary critical of government policies aired during publicly broadcast discussion programs. Indian, Chinese, and Pakistani television broadcasts were readily available in many parts of the country.

On September 19, police in the mid-western district of Dailekh used TADO authority to arrest a reporter, Harihar Rathore, from a Kantipur daily, accusing him of being a Maoist accomplice. Rathore refuted such allegations, saying he was targeted both by the security personnel and the Maoists for disseminating news based on fact. Over a dozen journalists left the district alleging that local Maoist and government authorities were similarly threatening them. On September 21, the Federation of Nepalese Journalists (FNJ) and the International Federation of Journalists (IFJ) successfully negotiated Rathore’s release.

On October 4, imprisoned Rastriya Swabhiman reporter Maheshwar Pahari died of typhoid while in custody after being denied proper medical treatment by authorities. According to the Committee to Protect Journalists, Pahari was held under an antiterrorism law that was used to jail journalists since it was introduced in 2001. Authorities released and re-arrested Pahari four times after January 2004 in order to comply with the law, which limits detention without trial to six months. In May Pahari was released from jail and arrested before he could leave the compound (see section 1.a.).

Human rights activists and politicians reported blocked or monitored Internet service during and after the lifting of the state of emergency. The government blocked more than 20 Web sites, including the Maoist Web site, that were hosted in other countries and were not supportive of the king (see section 1.f.).

There were no government efforts to curtail academic freedom during the year.

The Maoists did not allow freedom of expression and tightly restricted print and broadcast media. Maoists threatened private FM radio stations to force them to broadcast Maoist propaganda, and the Maoists themselves operated small, mobile FM radio stations that broadcast propaganda.

On January 3, in Rukum District, Maoists confiscated the belongings of a BBC-affiliated journalist and a French reporter, accused them of being spies, and threatened to kill them unless they left the area.

On May 18, Maoists attacked and damaged a transmission station of Nepal Television (NTV) in Palpa District.

On July 10, Maoists released Som Sharma, an Ilam-based journalist after abducting him and holding him for 56 days. In the same district, Maoists released a Radio Nepal correspondent, Umesh Gurung, from house arrest. The FNJ negotiated with the Maoists for their release.

Maoist groups curtailed academic freedom, regularly extorted money from private schools and teachers, and inflicted punishment on school officials. According to INSEC, from January 1 to December 6, Maoists abducted 11,397 students and 2,810 teachers from schools for indoctrination programs, and bombed over a dozen schools across the country (see section 1.g.). Despite a three-month ceasefire, the country’s media continued to report on instances of abduction, extortion, and intimidation by Maoists outside the Kathmandu valley.

b. Freedom of Peaceful Assembly and Association

The law provides for freedom of assembly and association; however, the government restricted this right in practice. On February 1, and continuing after the state of emergency was lifted, the government continued to restrict freedom of assembly, claiming it was necessary to prevent the undermining of the sovereignty and integrity of the state or for disturbing law and order.

Freedom of Assembly

The law provides for freedom of assembly; although some large public demonstrations were common in parts of the country, the government restricted demonstrations both during and after the state of emergency. During the year some protests turned violent, and police sometimes used baton charges to break up demonstrations.

On August 25, police controlling a student demonstration in Rajbiraj fired shots into the crowd, injuring a passer-by who was not involved in the protest. The police claimed a protestor threw rocks at the officer, causing his gun to go off accidentally. Students maintained that the firing was not accidental. Police were investigating the incident, but there were no developments at year’s end.

On September 18, local human rights organizations expressed concern over indiscriminate police brutality during demonstrations organized by political parties. They claimed that police illegally entered private houses, charged at peaceful protestors with batons, and excessively used tear gas. The organizations stated that police arrested 1,563 persons between September 4 and 14 and that the organizations found 248 persons injured, including demonstrators and police during the protest.

On September 14, Kathmandu police fired teargas at protestors, causing 12 primary students in a nearby school to become unconscious. In the same incident, police chased demonstrators through a hospital, wounding six, before a doctor in an operating room told the police to leave.

On September 20, OHCHR issued a statement protesting the government’s announcement of new areas outside the Kathmandu valley where demonstrations would no longer be permitted. OHCHR also registered concern over reports of excessive force by the police in their bid to quell public demonstrations and expressed concern that the demonstrators themselves were resorting to violence.

Throughout the year local authorities in Kathmandu prevented the Tibetan community from holding public celebrations, including those to venerate the Dalai Lama (see section 2.c.).

During the year Maoists deprived citizens of the right to assembly. On July 26, Maoists detonated a pipe bomb at a public gathering that Maoists held in Doti District, wounding 16. Enraged villagers handed four Maoists over to security forces but, fearing Maoist reprisals, almost all of the villagers, including women, children, and the elderly, fled the village for district headquarters or the nearby jungle (see section 1.a.).

Freedom of Association

The law provides for freedom of association, although the government restricted these rights during and after the state of emergency which began on February 1. The government claimed it restricted freedom of association in order to protect the sovereignty and integrity of the state.
Government officials refused to register any organizations whose titles contain the words, “Jesus, Bible, Christian, or church.” (see section 2.c.) These groups noted that, unless registered, such organization could not own land, important for establishing churches or burial of members. These groups have been able to register their organizations and practice their faith as NGOs.

c. Freedom of Religion

The law provides for freedom of religion and permits the practice of all religions, but members of minority religions occasionally complained of police harassment. Some Christian groups were concerned that the ban on proselytizing limited the expression of non-Hindu religious belief. The law describes the country as a Hindu kingdom, although it does not establish Hinduism as the state religion.

The Press and Publications Act prohibits the publication of materials that create animosity among persons of different castes or religions.

A conviction for conversion or proselytizing can result in fines or imprisonment, or in the case of foreigners, expulsion from the country; however, there were no incidents of arrest for conversion or proselytizing during the year.

On September 2, police in Kathmandu prohibited Tibetans celebrating Tibetan Democracy Day from carrying pictures of the Dalai Lama in public, a restriction that has been imposed since 2002. The government restricted to private places (school grounds or inside monasteries) all local Tibetan celebrations (Tibetan New Year, the Dalai Lama’s birthday, Democracy Day, and International Human Rights Day/Celebration of the Dalai Lama receiving the Nobel Peace Prize).

Societal Abuses and Discrimination

Although prohibited by law, caste discrimination was widely practiced at Hindu temples in rural areas and strongly influenced society. After a group of dalit women visited a Hindu temple in Siraha District on October 3, villagers prohibited them from entering shops or using public facilities available in the village. The villagers allowed the dalit women to shop after a few days, but continued to prohibit the women from revisiting the Hindu temple. No action was taken against the villagers.

Beginning October 16, some upper caste locals in Sarakpura VDC in Saptari District imposed a blockade on a dalit hamlet, to punish the latter for not playing drums during a local fete. Six dalit families were prohibited from using the public path and denied access to rice mills, medical shops, and public taps. A compromise was reached after a few days, and the dalits resumed playing drums during festivals.

There were regular reports of Maoists enforcing a “people’s calendar” in schools that did not allow for religious holidays. According to one Christian organization, Maoists demanded the use of church grounds for their indoctrination programs in the eastern region. Maoists forced churches to close after the churches refused to meet their demands.

There are no known Jewish adherents in the country, and there were no known anti-Semitic acts.

For a more detailed discussion, see the 2005 International Religious Freedom Report.

d. Freedom of Movement Within The Country, Foreign Travel, Emigration, and Repatriation

The law provides for these rights; however, the government suspended freedom of movement within the kingdom under the state of emergency. The government cancelled all local and international flights on February 1 and 2 and prevented many prominent human rights activists and politicians from traveling within, or in some cases leaving, the country, even after the lifting of the state of emergency. INSEC documented 40 cases where the government barred citizens from leaving the Kathmandu valley between February 5 and June 2.

On February 25, security forces prevented Laxman K.C., Vice chairman of the Afro-Asian People’s Solidarity Organization, from leaving Kathmandu to participate in a conference in Cairo, Egypt.

On February 26, security forces prevented Subodh Raj Pyakurel, Chairman of INSEC, from leaving Kathmandu in order to conduct human rights training in Nepalgunj.

On September 12, security personnel stopped Madhav Kumar Nepal, General Secretary of the Communist Party of Nepal (UML), from traveling to the house of a party member in Tulsipur, Dang District. In 2001 a dawn-to-dusk curfew was imposed in Tulsipur, when Maoists walked out of the first round of peace talks and attacked an army barrack in Dang.

The government regularly restricted refugees’ right to travel freely outside of the country.

Maoists restricted freedom of movement within the country, including forcing transportation strikes and using landmines to target civilian transportation (see sections 1.a and 1.g.).

The law prohibits forced exile, and forced exile was not used during the year. The government allowed citizens to emigrate and those abroad to return, and was not known to revoke citizenship for political reasons.

Internally Displaced Persons (IDPs)

Internal displacement caused by the Maoist insurgency continued to be a problem, with estimates of the number displaced ranging widely. International organizations estimated that between 100 thousand and 200 thousand citizens may have been internally displaced. The variation existed because those displaced usually found shelter with relatives and did not register with the government or seek assistance.

The government allowed IDPs access to domestic and international humanitarian organizations and permitted them to accept assistance provided by these groups.

According to OCKENDEN International, there were six IDP camps run by different NGOs in Banke District in the mid-west. These camps, created in 2000, held approximately seven to eight thousand IDPs. NGOs provided medicine, education to children, logistics and temporary shelter.

On September 18, the CDO of Humla District took 25 female IDPs into custody for 3 hours for causing obstructions in public places after they surrounded an empty food-storage building and demanded food.

…….

Section 3 Respect for Political Rights: The Right of Citizens to Change Their Government

The law provides citizens with the right to change their government peacefully; however, citizens were not afforded this right in practice. The government claimed the ongoing insurgency prevented the holding of elections, and since the dismissal of the elected government in 2002, the king has appointed three interim governments. On February 1, the king dismissed the cabinet, citing the emergency powers article in the constitution. At year’s end parliament had not been reestablished.

Elections and Political Participation

Past elections generally were held throughout the country according to schedule, and parliamentary elections are to be held every five years. International observers considered the 1999 elections, the last elections held, to be generally free and fair. Executive power is vested in the king and the council of ministers.

The law bars the registration and participation in elections of any political party that is based on religion, community, caste, tribe, region, or that does not operate openly and democratically. The election commission reported that there were 128 registered political parties in the country. Under the law individuals may contest elections in the district in which they are on the election rolls, whether independently or with a political party. Seven of the largest political parties formed an alliance in May, headed by Girija Prasad Koirala, president of the Nepali Congress Party. Most larger political parties have associated youth wings, trade unions, and social organizations.

There are no specific laws that restrict women, indigenous people, or minorities from participating in government or in political parties, but tradition limited the roles of women and some castes in the political process. The law requires that women constitute at least 5 percent of each party’s candidates for the House of Representatives. The law also requires that at least 20 percent of all village and municipal level seats be reserved for female candidates. There were two women in the most recent cabinet appointed by the king.

No specific laws prevented minorities from voting or restricted their participation in government or political parties on the same basis as other citizens. There were no special provisions to allocate a set number or percentage of political party positions or parliamentary seats for any minority group. Members of certain castes traditionally held more power than others. Of the current 35-member cabinet, 12 were from ethnic minority communities.

Government Corruption and Transparency

The law provides for an anticorruption authority, the Commission for the Investigation of the Abuse of Authority (CIAA), which is mandated to investigate official acts of corruption. In September the CIAA began investigating three cabinet ministers for their involvement in an illegal plan to profit from smuggled fertilizer subsidized by the Indian government.

Following the February 1 proclamation, the king constituted another corruption investigation body called the Royal Commission for Corruption Control (RCCC), which acted as investigator, prosecutor, and judge. On July 26, the RCCC ordered a jail sentence of two years and a fine of over $500 thousand (approximately 36 million NPR) on both former prime minister Sher Bahadur Deuba and former minister Prakash Man Singh for irregularities associated with the awarding of a contract for the Asian Development Bank (ADB)-funded Melamchi Water Supply Project. The RCCC would not accept into evidence an ADB report that found no irregularities in the awarding of the contract.

The law provides citizens with a right to information “on any matter of public importance,” except in cases where secrecy is required by law; however, there is no formal legislation providing citizens with access to government information. There were no known examples of this section of the law being tested.

Section 4 Governmental Attitude Regarding International and
Nongovernmental investigation of Alleged
Violations of Human Rights

A number of domestic and international human rights groups generally operated without government restriction, investigating and publishing their findings on human rights cases. Government officials sometimes were cooperative and responsive to their views. After the state of emergency was declared on February 1, the government detained a number of civil society members and prevented others from leaving the country or traveling outside the capital (see section 2.d.). In addition there were complaints of intimidation being used against human rights NGOs and workers by both the government and the Maoists.

There were approximately 10 independent, domestic human rights NGOs, including the Human Rights Organization of Nepal INSEC; the International Institute for Human Rights, Environment, and Development; and the Human Rights and Peace Society. The Nepal Law Society also monitored human rights abuses, and a number of other NGOs focused on specific areas such as torture, child labor, women’s rights, or ethnic minorities.

The insurgency caused many NGOs to reduce substantially their activities. There were frequent credible claims that Maoists refused to allow human rights NGOs and journalists to enter certain western districts. In addition Maoists killed and abducted some NGO workers.

On May 15, four foreign aid agencies suspended operations in Kalikot District because Maoists extorted money and seriously assaulted one male and one female staff member of an NGO they supported. Maoists tried to force the woman to dig her own grave but her injuries were too serious to allow her to complete digging. On September 21, the aid agencies resumed operations in Kalikot, acknowledging that they had obtained an understanding with the Maoists, who agreed not to use aid for military, political or sectarian purposes.

The government welcomed and regularly granted visas to international NGOs and other human rights monitors, including members of AI and HRW.

In April the government and OHCHR signed an agreement to establish an office in the country to assist the government in formulating and implementing policies and programs for the promotion and protection of human rights.

On August 19, OHCHR released its first two reports. The first report focused on two Maoist attacks on civilian transport buses being used by the military (see section 1.g.). OHCHR emphasized the primary responsibility of the Maoists for the killing of civilians, but also found that the RNA failed to “take precautions” to protect the civilian population by repeatedly using public transportation. In response to OHCHR’s findings, the RNA demoted two officers for poor judgment. The second report focused on the abduction and murder of family members of APF personnel (see section 1.a.). OHCHR could not clearly identify the perpetrators, but called on the Maoists to investigate the incident. Local media freely reported on these two OHCHR reports.

From April 13 to 22, the representative of the UN Secretary-General on the human rights of internally displaced persons visited the country to assess the situation of IDPs. The representative concluded that IDPs were largely overlooked and neglected (see section 2.d.).

From September 10 to 17, the UN Special Rapporteur on Torture visited the country and concluded that security forces systematically practiced torture and ill-treatment. He also noted evidence of torture and mutilation carried out by the Maoists (see section 1.c.).

On May 26, the government, through a royal ordinance, amended the 1997 act that created the NHRC, appointed four new commissioners, and reappointed the chair. While the commission was to operate independently, resource constraints and insufficient manpower restricted the number of cases the commission investigated. Once the NHRC completes an investigation and makes a recommendation, the government has three months to respond. Since its establishment in 1997, the commission has received 3,365 complaints of human rights violations. The NHRC investigated and gave a decision on compensating in 72 cases, of which the government acted on eight cases, awarding 18 people compensation. The government was reviewing nine other cases for possible compensation. The NHRC identified that the government had arrested 1,697 people reported to NHRC as disappeared. While a number of people were subsequently released, the NHRC maintains that the government continues to hold 901 persons secretly. The NHRC identified the Maoists as abducting 290 persons who are still missing. The NHRC also investigated illegal detention and arrest of acquitted persons.

On August 11, the government dissolved three human rights organizations functioning under different government ministries and agencies and constituted a central committee and two sub-committees to manage and address human rights issues raised by the NHRC and other human rights organizations.